O mnie

dr n. med. Grzegorz Nawrocki

Dr n. med. Grzegorz Nawrocki podjął pracę w warszawskim Centrum Onkologii w 1994 roku, po 9-ciu latach działalności w obszarze chirurgii ogólnej i transplantacyjnej przy przeszczepieniach nerek oraz trzustki. Początkowo jego działalność lecznicza skupiała się na pacjentach z nowotworami przewodu pokarmowego. Wśród leczonych dominowali przede wszystkim chorzy z rakiem jelita grubego (czyli rakiem okrężnicy i rakiem odbytnicy). Pozostałą grupę stanowili chorzy z nowotworami żołądka i wątroby.

Od 2005 roku dr Grzegorz Nawrocki pracuje w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 15 (w 2022 roku Klinika zmieniła nazwę na Klinikę Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych}. Zajmuje się szerokim zakresem chirurgicznego leczenia nowotworów (piersi, jelita grubego, odbytnicy, wątroby, trzustki, nerek i nadnerczy oraz guzów neuroendokrynnych), kojarząc ich leczenie chirurgiczne z dostępną na miejscu radioterapią i chemioterapią. Wśród jego pacjentów dominują nadal chorzy z nowotworami przewodu pokarmowego, w szczególności z rakami okrężnicy i rakami odbytnicy.

Wobec 30-letniej pracy w Centrum Onkologii- Instytucie w Warszawie, leczenie chorych onkologicznych stanowi podstawową działalność i główny kierunek zainteresowań dr n. med. Grzegorza Nawrockiego. Zagadnienia związane z szeroko pojętą chirurgią ogólną i proktologią uzupełniają spektrum zainteresowań jego praktyki lekarskiej.

W 2000 dr n. med Grzegorz Nawrocki ukończył Studia Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej, co zaowocowało kilkunastoletnią pracą audytora w procesie akredytacji szpitali prowadzonym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Od 2012 przez dwa i pół roku, dr Grzegorz Nawrocki sprawował obowiązki Pełnomocnika Dyrektora Centrum Onkologii do spraw Kliniki Onkologicznej przy Wawelskiej 15. W 2018 roku objął stanowisko Kierownika nowo powstającego Siedleckiego Centrum Onkologii oraz Ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Po uruchomieniu Oddziału Chirurgii Onkologicznej oraz zorganizowaniu współpracy wszystkich oddziałów zapewniającej skojarzone leczenie nowotworów zgodne z aktualnymi wytycznymi, w 2020 roku powrócił do macierzystej Kliniki przy ulicy Wawelskiej na stanowisko Koordynatora.

W swojej praktyce chirurga- onkologa dr n. med Grzegorz Nawrocki zajmuje się leczeniem przede wszystkim raka przewodu pokarmowego (raka jelita grubego- okrężnicy i odbytnicy, żołądka, wątroby, trzustki) i raka piersi. Od lat zajmuje się również proktologią, lecząc między innymi żylaki odbytu (hemoroidy), szczeliny odbytu, świąd odbytu.